หมายเลข ID หัวข้อ : 00074588 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/01/2019

วิธีการเซ็ตอัปและใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของทีวีรุ่นปี 2013 และ 2014

  เพื่อทำการเซ็ตอัปและใช้ ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

  1. เปิด การตั้งค่าของ Built-in Wi-Fi ใน ทีวีของท่าน.

   1. บนตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home .
   2. เลือกที่Settings.
    หมายเหตุ: รูปภาพด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างจากทีวีรุ่นปี 2014.

    รูปภาพประกอบ

   3. เลือกที่ System Settings หรือ Network.

    หมายเหตุ: ถ้าหากทีวีแสดง Network, ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 6.

   4. เลือกที่ Setup.
   5. เลือกที่ Wi-Fi Setup.
   6. เลือกที่ Built-in Wi-Fi หรือ Built-in Wireless LAN.

    รูปภาพประกอบ

   7. เลือกที่ON.
     
  2. เปิดการตั้งค่า Wi-Fi Direct ของทีวี.

   1. บนตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME .
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ System Settings หรือ Network.

    หมายเหตุ: ถ้าหากทีวีแสดง Network, ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 6.

   4. เลือกที่ Setup.
   5. เลือกที่ Wi-Fi Setup.
   6. เลือกที่ Wi-Fi Direct.

    รูปภาพประกอบ

   7. เลือกที่ON.
     
  3. แสดงรหัส WPA ของทีวี.

   1. บนตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME .
   2. เลือกที่ Settings.
   3. เลือกที่ System Settings หรือ Network.

    หมายเหตุ: ถ้าหากทีวีแสดง Network, ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 6.

   4. เลือกที่ Setup.
   5. เลือกที่ Wi-Fi Setup.
   6. เลือกไปที่ Wi-Fi Direct Settings.

    รูปภาพประกอบ

   7. กดที่ปุ่ม Options .

    รูปภาพประกอบ

   8. เลือกไปที่ Manual.

    รูปภาพประกอบ

   9. เลือกที่ Other Method.

    รูปภาพประกอบ

    หมายเหตุ: SSID และรหัส WPA จะแสดงบนหน้าจอทีวี.

    รูปภาพประกอบ

   10. ในการตั้งค่า Wi-Fi ของอุปกรณ์ Wi-Fi Direct , ให้เลือก SSID ของทีวีและใส่รหัส WPA ที่แสดงบนหน้าจอทีวีเป็นรหัสผ่าน.

   หมายเหตุ: