หมายเลข ID หัวข้อ : 00106680 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/04/2017

เมื่ออุปกรณ์รับสัญญาณแบบไร้สายของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย (SWF-BR100) เชื่อมต่อกับพอร์ต USB 1 หรือ USB 2, ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น ๆ ที่อยู่ติดกันได้.

    โดยอุปกรณ์อื่น ๆ ไม่สามารถต่อกับพอร์ตที่อยู่ใกล้กับ USB 1 และ USB 2 เมื่อใช้งานอุปกรณ์รับสัญญาณแบบไร้สายถูกเชื่อมต่อ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว, ควรใช้งานอุปกรณ์รับสัญญาณแบบไร้สายที่พอร์ต USB 3 แทน.

    หมายเหตุ: พอร์ต USB 1 อาจไม่ทำงานกับอุปกรณ์ที่ใช้สาย USB มีขนาดยาวเกิน 45 มิลลิเมตร.