หมายเลข ID หัวข้อ : 00081587 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/04/2017

เสียงของทีวีในระหว่างการโทรผ่าน Skype จะออกมาที่ลำโพงที่แตกต่าง ถึงแม้ว่า จะมีการเชื่อมต่ออยู่กับแถบเสียงหรือระบบออดิโออยู่แล้ว.

เสียงที่ออกมาในระหว่างใช้งาน Skype

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เรื่องนี้จะเกิดขึ้น ถ้าหากแถบเสียงหรือระบบออดิโอนั้นไม่มีฟังก์ชั่น Echo Canceller Sync. ท่านสามารถวางลำโพงให้ห่างจากทีวีหรือลดเสียงวอลลุ่มของทีวีลงเพื่อแก้ปัญหานี้ก็ได้.

หมายเหตุ: Echo Canceller Sync เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยลดโอกาสของเสียงที่จะออกไปที่ลำโพงที่แตกต่างออกไป.