หมายเลข ID หัวข้อ : 00082857 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

ไม่มีภาพหรือเสียงในทีวีเมื่อเชื่อมต่อกับ port replicator.

  ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้ ถ้าหากท่านพบกับการไม่มีภาพหรือเสียงเมื่อเชื่อมต่อ port replicator เข้ากับทีวี:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แต่ละสายได้เชื่อมต่อเข้ากับ port replicator อย่างถูกต้องและแน่นหนาดี.
  • ตรวจสอบว่า ตัว AC adapter ได้มีการเชื่อมต่อเข้ากับ port replicator เข้ากับเต้ารับไฟที่ฝาผนังไว้อย่างถูกต้องดีหรือไม่.

   หมายเหตุ: ตัว port replicator จำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายกำลังงานให้ด้วย, ดังนั้น, เครื่องจึงไม่สามารถใช้งานได้โดยไม่มีตัว AC adapter.
  • ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ หลังการตรวจสอบการเชื่อมต่อ, ให้ถอดสายต่าง ๆ และตัว AC adapter ออกจาก port replicator, จากนั้น ให้เชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่อย่างถูกต้อง.