หมายเลข ID หัวข้อ : 00080081 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/03/2019

ไม่สามารถทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ได้สำเร็จหรือ การอัปเดตซอฟต์แวร์ใช้เวลานาน.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การดาวน์โหลดตัวอัปเดตซอฟต์แวร์จะต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีความเสถียร. การอัปเดตให้สำเร็จอาจจะเสร็จช้าหรืออาจจะไม่สำเร็จเนื่องการสภาวะของเครือข่าย. ตัวเลือกต่อไปนี้จะมีให้เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการที่จะต้องรอเพื่อให้การอัปเดตเสร็จสิ้น:

 • ดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์สำหรับอัปเดตจากเว็บไซต์นี้โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งเข้าไปด้วยตนเองโดยใช้อุปกรณ์ USB.
 • ปรับการตั้งค่าของ Automatic software download ไปเป็น On จากเมนูของทีวี(ยกเว้นสำหรับซีรีย์ A9F_AF9 และ Z9F_ZF9).
 • หมายเหตุ: การตั้งค่าของ Automatic software download จะทำให้ทีวีทำการดาวน์โหลดตัวอัปเดตใหม่ให้โดยอัตโนมัติในระหว่างที่อยู่ในโหมดแสตนด์บาย.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Help หรือ Settings.
  3. เลือกที่ Customer Support หรือ  System software update.
  4. เลือกที่ Automatic software download และตั้งให้เป็น On.