หมายเลข ID หัวข้อ : 00076855 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/10/2016

ทำไม LED ให้แสงสว่างถึงมีการกะพริบเมื่อใช้แว่นตา 3D?

    กรุณาทำการเปลี่ยนการปรับตั้งของ LED ให้แสงสว่าง. ท่านสามารถจะเลือกการปรับตั้งให้เป็น Simple Response หรือ Off.

    1. ใช้รีโมทที่จัดมาให้, กดที่ปุ่ม Options.
    2. เลือกที่ Illumination LED.
    3. เลือกที่ Simple Response หรือ Off.