หมายเลข ID หัวข้อ : 00074676 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/11/2016

แบตเตอรี่ไม่ชาร์จไฟ เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ Windows 8.1.

การชาร์จไฟทาง USB กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 8.1

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากคุณใช้คอมพิวเตอร์ Windows 8.1, ให้ทำการอัพเดตไดร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์จากเว็บไซต์ต่อไปนี้.

อัพเดตไดร์ฟเวอร์สำหรับการชาร์จ USB ด้วยคอมพิวเตอร์ Windows 8.1