หมายเลข ID หัวข้อ : 00076601 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020

ไม่มีการบันทึกของเสียง.

Recording

    เสียงไม่สามารถทำการบันทึกเข้าไปได้ในโหมดการบันทึกแบบ SSLOW (1208 × 720 120p), SLOW (1280 × 720 30p) เนื่องจาก  เป็นการบันทึกที่เชื่องช้า.
    ให้ตั้งโหมดการบันทึกไปที่โหมดอื่น เพื่อทำการบันทึกเสียงเข้าไป.