หมายเลข ID หัวข้อ : 00073547 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

แฟลชที่ติดตั้งเข้ากับ Multi Interface Shoe ไม่มีการยิงแสงออกมา.

แฟลชที่ติดตั้งเข้ากับ Multi Interface Shoe ไม่มีการยิงแสงออกมา.

    ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เข็มตรงกลางที่อยู่ทางด้านล่างของแฟลช อยู่ตรงกับเข็มตรงกลางของฐาน Multi Interface Shoe ของกล้องแล้ว; โดยเข็มตรงกลางนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นแฟลชให้ยิงแสงออกมา. ถ้าหากเข็มต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ตรงกัน, แฟลชย่อมจะไม่ทำงาน.

    Image