หมายเลข ID หัวข้อ : 00080173 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/01/2016

ภาพตัวอย่างขนาดเล็ก (Thumbnails) ของรูปภาพ XAVC S ที่เก็บบันทึกไว้ในการ์ดหน่วยความจำไม่แสดงขึ้นมาบนหน้าจอเล่นกลับของกล้อง.

ไม่พบภาพตัวอย่างขนาดเล็กของรูปภาพ XAVC S

    ให้สลับ Media Settings ไปเป็นการ์ดหน่วยความจำ และ ตั้งค่าฟอร์แมทการบันทึก(Recording format) ให้เหมือนกับของไฟล์ที่ใช้เขียนกลับ. ถ้าหากภาพตัวอย่างขนาดเล็กยังคงไม่แสดงในหน้าจอการเล่นกลับ, ท่านจะต้องทำการซ่อมไฟล์ฐานข้อมูลรูปภาพในกล้องนั้นใหม่.

    จากเมนู Setup, ให้ดำเนินการ Repair Img. DB F..