หมายเลข ID หัวข้อ : 00074683 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

เลนส์ SELP18200 ทำงานร่วมกับ Active Mode เมื่อใช้งานในฟังก์ชั่น การชดเชยการสั่นไหวเชิงแสงของกล้องได้หรือไม่?

เลนส์ SELP18200 จะทำงานร่วมกับ Active Mode ได้ เมื่อใช้ฟังก์ชั่น การชดเชยการสั่นไหวเชิงแสงของกล้อง

    สามารถทำงานร่วมกันได้.