หมายเลข ID หัวข้อ : 00077938 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020

ฉันสามารถจะทำให้เวลาการคำนวณหาตำแหน่งของ GPS สั้นลงได้หรือไม่?

GPS ช่วยทำให้เวลาของการหาตำแหน่งสั้นลงได้.

    ข้อมูลสนับสนุน GPS (GPS assist data) สามารถจะช่วยทำให้เวลาของการหาตำแหน่งสั้นลงได้.

    กรุณาดูรายละเอียดต่าง ๆ ที่หน้าต่อไปนี้.
    ข้อมูลสนับสนุน GPS assist คืออะไร?

    หมายเหตุ: ถ้าหากข้อมูลสนับสนุน GPS ได้รับการอัพเดตเรียบร้อย, แต่ก็ยังคงใช้เวลานานสำหรับ GPS เพื่อหาข้อมูลตำแหน่ง หรือ GPS ล้มเหลวในการรับข้อมูลในตำแหน่งปัจจุบัน, กรุณาดูที่หน้าต่อไปนี้.
    GPS ไม่รับสัญญาณ