หมายเลข ID หัวข้อ : 00078011 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

เมื่อใช้ฟังก์ชัน NFC, โหมดใดที่ควรจะเลือกไว้ในกล้อง?

การใช้ฟังก์ชัน NFC

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้แตะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเข้ากับตัวกล้องเมื่อทำการเลือกโหมดการถ่ายต่อไปนี้ไว้.

MOVIE: โหมดภาพยนตร์
PHOTO: โหมดถ่ายภาพ
INTVL: โหมดการบันทึกภาพภ่ายเป็นช่วง ๆ

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ทำการยกเลิกการ Sleep และทำการปลดล็อกหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไว้ก่อนล่วงหน้า.