หมายเลข ID หัวข้อ : 00078011 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020

เมื่อใช้ฟังก์ชัน NFC, โหมดใดที่ควรจะเลือกไว้ในกล้อง?

การใช้ฟังก์ชัน NFC

    ให้แตะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเข้ากับตัวกล้องเมื่อทำการเลือกโหมดการถ่ายต่อไปนี้ไว้.

    MOVIE: โหมดภาพยนตร์
    PHOTO: โหมดถ่ายภาพ
    INTVL: โหมดการบันทึกภาพภ่ายเป็นช่วง ๆ

    หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ทำการยกเลิกการ Sleep และทำการปลดล็อกหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไว้ก่อนล่วงหน้า.