หมายเลข ID หัวข้อ : 00072864 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

ไม่มีเสียงของการเปิดเพาเวอร์ (Power On sound).

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

กล้องนี้ไม่มีเสียงเตือนการเริ่มต้นทำงาน