หมายเลข ID หัวข้อ : 00072824 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/08/2015

ฉันจะถ่าย Motion Shot Video ได้อย่างไร?

Motion Shot Video

    ตัว Motion Shot Video นี้เป็นฟังก์ชั่นใน โหมดการเล่นกลับ (playback). ไม่สามารถทำการบันทึกในโหมดการถ่ายภาพ (shooting) ได้. สำหรับวิธีการที่จะทำการเล่นกลับ ไฟล์ Motion Shot Video, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของรุ่นนั้น ๆ.