หมายเลข ID หัวข้อ : 00134862 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/05/2022

BRAVIA ไม่มีแสดงบนหน้าจอของอุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับการสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) หรือ Wi-Fi Direct

  ตรวจเช็คดังต่อไปนี้ ถ้าหากไม่มี BRAVIA แสดงบนหน้าจออุปกรณ์ของท่านที่ใช้ได้กับฟีเจอร์ Screen Mirroring หรือฟีเจอร์ Wi-Fi Direct:

  สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring)

  ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอินพุตของทีวีได้ตั้งไปที่ การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring)

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากไม่มี การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) แสดงในเมนูอินพุต แสดงว่าทีวีของท่านไม่รองรับ การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring)
   ถ้าต้องการแสดงหน้าจอของ อุปกรณ์มือถือบนทีวี ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้: วิธีการแสดงเนื้อหาหรือหน้าจอของอุปกรณ์มือถือบนหน้าจอทีวี
  • ไม่มีการรับประกันในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทั้งหมดที่รองรับเทคโนโลยี Miracast ว่าจะทำงานได้เป็นปกติ
  • คุณภาพของวิดีโออาจจะลดด้อยลงไปเนื่องจากการรบกวนในสภาวะแวดล้อม

  สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Wi-Fi Direct

  • สำหรับ Android TV™ และ Google TV:
   สำหรับ Android™ 8.0 หรือที่ใหม่กว่า ให้เลือกที่ การตั้งค่า Wi-Fi Direct (Wi-Fi Direct Settings) สำหรับ Android 7.0 หรือก่อนหน้านั้น กรุณาตรวจเช็คดูว่า Wi-Fi Direct มีการตั้งไว้เป็น เปิด (On):
   1. เปิดหน้าจอ  การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
   2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet) — Wi-Fi Direct — การตั้งค่า Wi-Fi Direct (Wi-Fi Direct Settings) (สำหรับ Android 9 หรือที่ใหม่กว่า)
    • เลือกที่ เครือข่าย (Network)Wi-Fi Direct — การตั้งค่า Wi-Fi Direct (Wi-Fi Direct Settings) (สำหรับ Android 8.0)
    • เลือกที่ เครือข่าย (Network) — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Direct — ตั้งไปที่ เปิด (On) — การตั้งค่า Wi-Fi Direct (Wi-Fi Direct Settings) (Android 7.0 หรือที่เก่ากว่า)
  • สำหรับทีวีอื่น :
   ตรวจสอบให้มั่นใจว่า Wi-Fi ในตัว (Built-in Wi-Fi) และ การตั้งค่า Wi-Fi Direct (Wi-Fi Direct Settings) มีการตั้งไว้เป็น เปิด (On) การตั้งค่าเหล่านี้สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้จากเมนูของทีวี.


  ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

  • สำหรับ Android TV (หรือ Google TV):
   หมายเหตุ: Android 8.0 หรือที่ใหม่กว่าจะไม่มี การตั้งค่าต่อไปนี้

   ถ้าหากทีวีเชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยสาย LAN กรุณาเปลี่ยนช่องทางสำหรับเชื่อมต่อดังต่อไปนี้:
   1. กดที่ปุ่ม โฮม (Home) บนตัวรีโมทคอนโทรลและเลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
   2. เลือกที่ เครือข่าย (Network) ในกลุ่มของ เครือข่าย และ อุปกรณ์เสริม (NETWORK & ACCESSORIES)
   3. เลือกที่ Wi-Fi Direct
   4. เลือกที่ การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)
   5. เลือกที่ การตั้งค่าย่าน (Band Setting)
   6. เลือกไปที่ แบบธรรมดา (Manual)
   7. เลือกช่องสัญญาณ
  • สำหรับทีวีอื่น ๆ:
   1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าทีวีและเราท์เตอร์ไร้สาย (แอคเซสพอยต์) ไม่ได้เชื่อมต่อโดยใช้ช่องสัญญาณความถี่ที่ 12 หรือ 13 ถ้าหากช่องสัญญาณวิทยุตั้งไว้ที่ความถี่ดังกล่าว BRAVIA จะไม่มีแสดงในอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้นั้น
    หมายเหตุ: ติดต่อสอบถามกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของท่านสำหรับขอความช่วยเหลือในการตรวจสอบการตั้งค่านี้
     
   2. เปลี่ยนค่าช่องสัญญาณความถี่ของเราท์เตอร์ไร้สายของท่าน ให้อยู่ระหว่าง 1 ch และ 11 ch
    หมายเหตุ: อ้างอิงกับคู่มือของเราท์เตอร์ไร้สายของท่าน สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนความถี่ช่องสัญญาณไร้สายนี้