หมายเลข ID หัวข้อ : 00072457 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/09/2018

จะสามารถสลับโทรทัศน์นี้เข้าไปในโหมด 3D เมื่อรับสัญญาณ 3D จากอุปกรณ์ 3D ได้หรือไม่?

การสลับเข้าไปในโหมด 3D เมื่อรับสัญญาณ 3D จากอุปกรณ์ 3D

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำหรับ Auto 3D to Auto 1:

โทรทัศน์จะทำการเปลี่ยนไปเป็นโหมด 3D โดยอัตโนมัติ ถ้าหากอุปกรณ์ สำหรับบันทึกนั้นมีการแพร่ส่งสัญญาณที่มีข้อมูล 3D ออกมา.

สำหรับ Auto 3D to Auto 2:

โทรทัศน์จะทำเปลี่ยนไปเป็นโหมด 3D โดยอัตโนมัติสำหรับฟอร์แมท side-by-side หรือ over-under แม้ว่า จะไม่ได้มีการส่งข้อมูล 3D ไปให้กับโทรทัศน์นั้นจากอุปกรณ์สำหรับบันทึกนั้น.
หมายเหตุ: อาจจะใช้เวลาชั่วระยะหนึ่งสำหรับใช้ในช่วงการเปลี่ยนถ่ายนี้.