หมายเลข ID หัวข้อ : 00072451 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/09/2018

จะสามารถปิด Video & TV SideView ในเมนู TV ได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ไม่มีการปรับตั้งอยู่ในเมนูของ TV ที่จะทำการปิด Video & TV SideView. ถ้าต้องการปิดการทำงานของ Video & TV SideView, ตัว Remote Device/Renderer ต้องตั้งไปที่ OFF.  ซึ่งจะไปปิดฟังก์ชั่น renderer ของทีวีด้วยเช่นกัน.