หมายเลข ID หัวข้อ : 00072382 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/01/2019

หน้าจอส่งเสริมการขาย (promotion) แสดงออกมาหลังจากกดปุ่ม Sync Menu.

หน้าจอส่งเสริมการขาย (promotion) แสดงออกมาหลังจากกดปุ่ม Sync Menu.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หน้าจอส่งเสริมการขาย (promotion) จะแสดงออกมาในกรณีต่าง ๆ ต่อไปนี้:

Bravia_sync

  • โหมด Bravia Sync Control มีการตั้งไปที่ Off.
  • ไม่มีอุปกรณ์ที่รองรับ Consumer Electronics Control (CEC) หรือ Mobile High-Definition Link (MHL) เชื่อมต่ออยู่ด้วยสาย HDMI.

เรื่องนี้เป็นความปกติ. อย่างไรก็ตาม, ถ้าต้องการจะหยุดการเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น, ให้เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นั้นโดยใช้ HDMI CEC หรือ MHL และทำการเปิด Bravia Sync Control ให้เป็น On.