หมายเลข ID หัวข้อ : 00248246 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/07/2020

ไม่มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านเครือข่าย TV

  หากมีการยืนยันเกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ในหน้าการสนับสนุนของ Sony แต่กลับไม่ปรากฏใน TV ของท่าน ขั้นแรกคือต้องตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายของ TV ที่เข้ากันได้กับอินเทอร์เน็ตของท่าน 

  เลือก Home จากรีโมทคอนโทรลของท่าน แล้วเลือก Settings > Network > Network Set-Up > View Network Settings and Status > Check Connections > Yes

  ท่านควรได้รับข้อความว่า "OK" หรือ "Found" สำหรับ 3 รายการที่ปรากฏ หากไม่เป็นเช่นนั้น โปรดตั้งค่าเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อ TV ท่านกับอินเทอร์เน็ต หรือทำ การแก้ไขปัญหาว่าทำไม TV ของท่านเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้

  การตั้งค่าเครือข่าย

  เมื่อ TV ของท่านเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องแล้ว ให้ลองทำการอัปเดตซอฟต์แวร์อีกครั้ง หากข้อความระบุว่า "New software version is not detected" (ไม่พบเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ใหม่) ปรากฏขึ้น แสดงว่ายังไม่มีเฟิร์มแวร์ใหม่ Please try again later (กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง)

  หากท่านยังได้รับข้อความแสดงความผิดพลาดอีก เราขอแนะนำให้ท่านเริ่ม รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน ในเครื่องของท่าน แล้วติดตั้งเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ล่าสุดผ่านสติ๊ก USB