หมายเลข ID หัวข้อ : 00064845 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

ไม่สามารถทำการปรับ วิวไฟน์เดอร์ ได้อย่างถูกต้องด้วย Viewfinder Adjust.

การปรับวิวไฟน์เดอร์อย่างถูกต้องด้วย Viewfinder Adjust.

  ก่อนการปรับวิวไฟน์เดอร์, กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ทำในสิ่งต่อไปนี้ก่อนแล้วล่วงหน้า:

  • การปรับ diopter (การวัดการหักเหแสงของเลนส์)

   Image
  • การปรับ IPD (ความกว้างระหว่างวิวไฟน์เดอร์ด้านซ้ายและด้านขวา)
   Image