หมายเลข ID หัวข้อ : 00066637 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020

กล้องนี้ไม่ทำการนำเข้าแบบไร้สายไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac OS X (10.9)

กล้องนี้ไม่ทำการนำเข้าแบบไร้สายไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac OS X (10.9)

    Wireless Auto Importer ในปัจจุบันนี้ยังไม่รองรับการทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Mac OS® X (10.9) ดังนั้น ในขณะนี้จึงไม่สามารถที่จะทำการนำเข้ารูปภาพต่าง ๆ จากกล้องแบบไร้สายไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการนี้.

    ตัวอัพเดตซอฟต์แวร์สำหรับ Wireless Auto Importer กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้.