หมายเลข ID หัวข้อ : 00057496 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/01/2015

มีวิธีการที่จะทำการโอนย้ายรูปภาพต่าง ๆ จากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปยังกล้องโดยใช้ one-touch sharing ได้หรือไม่?

    ท่านสามารถจะทำการโอนย้ายรูปภาพต่าง ๆ จากกล้องไปยังโทรศัพท์ได้โดยการใช้ one-touch sharing

    อย่างไรก็ตาม ท่านไม่สามารถะทำการโอนถ่ายรูปภาพต่าง ๆ จากโทรศัพท์ไปยังกล้องโดยใช้ one-touch sharing ได้