หมายเลข ID หัวข้อ : 00056091 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

เครื่องนี้สามารถจะนำเข้าไฟล์ต่าง ๆ จาก USB Drive หรือ USB HDD ได้หรือไม่?

    ทำได้ เครื่องนี้สามารถจะนำเข้าไฟล์ต่าง ๆ จาก USB Drive หรือ USB HDD ที่ฟอร์แมทเป็น FAT32.