หมายเลข ID หัวข้อ : 00057504 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

เมื่อทำการถ่ายโดยใช้ Smart Remote Control ของ PlayMemories Mobile, ภาพยนตร์ต่าง ๆ จะไม่มีการบันทึกไว้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น

    ภาพยนตร์ต่าง ๆ ที่ทำการถ่ายไว้โดยใช้ Smart Remote Control ไม่สามารถเก็บบันทึกไว้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นได้