หมายเลข ID หัวข้อ : 00058950 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/09/2018

ข้อความแสดงความผิดพลาด: SecureBoot isn't configured correctly (SecureBoot ไม่ได้รับการตั้งค่าไว้อย่างถูกต้อง)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อความของ SecureBoot isn't configured correctly อาจจะแสดงขึ้นมาเป็น ภาพลายน้ำ (watermark) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำการอัพเกรดไปเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 8.1.

ข้อความนี้สามารถจะลบออกได้ตามขั้นตอนต่าง ๆ  ต่อไปนี้ใน  Microsoft KB Article ID 2902864