หมายเลข ID หัวข้อ : 00058806 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015พิมพ์

เครื่องเล่นเพลงไม่แสดงหน้าปก (cover art).

    ถ้าท่านทำการโอนถ่ายคอนเทนท์ของเพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปให้กับเครื่อง Walkman ของท่านโดยการลากและวาง, หน้าปกนั้น อาจไม่แสดงออกมา.
    ให้ลองใช้ Media Go ทำการโอนถ่ายคอนเทนท์นั้นดู. เครื่องเล่นเพลง อาจสามารถแสดงหน้าปกนั้นออกมาได้.