หมายเลข ID หัวข้อ : 00058806 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

เครื่องเล่นเพลงไม่แสดงหน้าปก (cover art).

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าท่านทำการโอนถ่ายคอนเทนท์ของเพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปให้กับเครื่อง Walkman ของท่านโดยการลากและวาง, หน้าปกนั้น อาจไม่แสดงออกมา.
ให้ลองใช้ Media Go ทำการโอนถ่ายคอนเทนท์นั้นดู. เครื่องเล่นเพลง อาจสามารถแสดงหน้าปกนั้นออกมาได้.