หมายเลข ID หัวข้อ : 00058725 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

ฟังก์ชั่น AUTO STANDBY ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง.

    ถ้าหากมีการป้อนสัญญาณเสียงที่มีความยาวสั้น ๆ หรือที่มีความยาวเพียง 2-3 วินาที เข้ามา สัญญาณที่ป้อนเข้ามานั้นอาจจะไม่ได้รับการตรวจพบ และเครื่อง USB DAC AMPLIFIER อาจจะเข้าสู่โหมดแสตนด์บายได้
    ในทางกลับกัน เครื่อง USB DAC AMPLIFIER อาจจะไม่เข้าสู่โหมดแสตนด์บาย ถ้าหากท่านใช้งานหรือเชื่อมต่อ/ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ  ถึงแม้ว่า จะไม่มีสัญญาณดิจิตอลป้อนเข้ามาก็ตาม