หมายเลข ID หัวข้อ : 00058622 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

DSD over PCM ไม่สามารถเลือกได้ในหน้าต่าง Preferences ของ Hi-Res Audio Player.

    DSD over PCM ไม่สามารถทำการเลือกได้ เนื่องจาก USB DAC AMPLIFIER ไม่รองรับวิธีการเล่นกลับแบบนี้.

    หมายเหตุ:

    • DSD over PCM เป็นวิธีการเล่นกลับที่เรียกว่า DoP (DSD Audio over PCM Frames). สัญญาณ DSD จะมีอยู่ในฟอร์แมทปกติของ PCM
    • การปรับตั้งของ Decode Mode ไม่สามารถใช้งานได้ใน Hi-Res Audio Player สำหรับ Mac