หมายเลข ID หัวข้อ : 00058622 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

DSD over PCM ไม่สามารถเลือกได้ในหน้าต่าง Preferences ของ Hi-Res Audio Player.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

DSD over PCM ไม่สามารถทำการเลือกได้ เนื่องจาก USB DAC AMPLIFIER ไม่รองรับวิธีการเล่นกลับแบบนี้.

หมายเหตุ:

  • DSD over PCM เป็นวิธีการเล่นกลับที่เรียกว่า DoP (DSD Audio over PCM Frames). สัญญาณ DSD จะมีอยู่ในฟอร์แมทปกติของ PCM
  • การปรับตั้งของ Decode Mode ไม่สามารถใช้งานได้ใน Hi-Res Audio Player สำหรับ Mac