หมายเลข ID หัวข้อ : 00084991 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/08/2016

อะไรคือ SCMS-T content protection method?

    วิธีการป้องกันเนื้อหาแบบ Serial Copy Management System (SCMS-T) เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการป้องกันคอนเทนท์ที่ทำการเล่นโดยใช้การเชื่อมต่อแบบ Bluetooth. การเชื่อมต่อไม่สามารถทำได้หรือจะมีความผิดพลาดในการโอนถ่ายเนื้อหาเกิดขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันเนื้อหา.

    หมายเหตุ: อ้างถึงคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth ของท่าน หากอุปกรณ์ใช้งานร่วมกันได้กับ SCMS-T.