หมายเลข ID หัวข้อ : 00064880 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/09/2018

มีไอคอนของไฟล์ที่แตกใน 4K slideshow หรือ 4K thumbnail.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ไอคอนที่เป็นรูปไฟล์แตก เป็นการแสดงถึงว่าไฟล์นั้นไม่สามารถจะทำการเล่นได้. เรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะไฟล์นั้น เสียหายหรือบันทึกไว้ในฟอร์แมทที่รองรับไม่ได้.

หมายเหตุ: สำหรับรายการของไฟล์และฟอร์แมทเฉพาะของรุ่น, ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้กับทีวีนั้น.