หมายเลข ID หัวข้อ : 00094469 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/11/2016

ฉันจะสามารถทำการตรวจสอบว่า อุปกรณ์มือถือของฉันเป็นอุปกรณ์ Wi-Fi® Certified Miracast ได้จากที่ไหน?

    รายการของผลิตภัณฑ์ที่เป็น Wi-Fi Certified™ ที่เป็นปัจจุบันที่สุด สามารถจะดูได้จาก เว็บไซต์ Wi-Fi Alliance. รายการแสดงนี้จะรวมถึงอุปกรณ์ที่มี Miracast หรือ Near Field Communication (NFC™) ต่าง ๆ ด้วย.