หมายเลข ID หัวข้อ : 00106008 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019

การกระโดดข้ามเพลงไปเพลงใหม่โดยไม่ต้องเล่นเพลง.

    การกระโดดข้ามเพลงอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

    • ไฟล์ไม่สนับสนุนการทำดังกล่าว.
    • ไฟล์มีการป้องกันการคัดลอกด้วย Digital Rights Management (DRM).
    • ไฟล์ใช้งานไม่ได้.
    • ไม่ใช่ไฟล์เสียง.