หมายเลข ID หัวข้อ : 00106008 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/03/2019

การกระโดดข้ามเพลงไปเพลงใหม่โดยไม่ต้องเล่นเพลง.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การกระโดดข้ามเพลงอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

  • ไฟล์ไม่สนับสนุนการทำดังกล่าว.
  • ไฟล์มีการป้องกันการคัดลอกด้วย Digital Rights Management (DRM).
  • ไฟล์ใช้งานไม่ได้.
  • ไม่ใช่ไฟล์เสียง.