หมายเลข ID หัวข้อ : 00081616 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2017

ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เลือกไว้ได้ในตอนนี้.

TV SideView

    ความผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อแอพพลิเคชั่น TV SideView ไม่สามารถขึ้นทะเบียนกับ เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ได้. เนื่องจาก เป็นข้อกำหนดเฉพาะตัวสำหรับการขึ้นทะเบียนของ TV SideView. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ของท่านสอดคล้องกับสภาวะต่าง ๆ สำหรับการขึ้นทะเบียนต่อไปนี้:

    • เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray จะต้องแสดงชื่อของอุปกรณ์ของท่าน เช่น โทรศัพท์หรือแทปเล็ตในรายการ Registered Remote Devices setup ในการปรับตั้งของ Network Setting ของเมนูนั้น.
    • เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray จะต้องอยู่ในโหมด Screen Saver.