หมายเลข ID หัวข้อ : 00081690 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2017

ข้อผิดพลาด: มีข้อความแสดงความผิดพลาดทางด้านเครือข่ายแสดงขึ้นมา เมื่อใช้งานฟีเจอร์ SideView.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ความผิดพลาดอันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อแอพพลิเคชั่น TV SideView ไม่สามารถจะทำการควบคุมเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ได้. ให้ลองทำตามวิธีแก้ปัญหาต่อไปนี้:

หมายเหตุ: อุปกรณ์รีโมทบางตัวไม่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้องเข้ากับเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ได้ เมื่อใช้ proxy. เนื่องจาก แต่ละขั้นตอนจะแสดงถึงวิธีการแก้ปัญหานี้ได้, ให้ตรวจเช็คดูสถานะของเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ภายหลังจากการเสร็จในแต่ละขั้นตอนด้วย.

  1. ตรวจเช็คดูการเชื่อมต่อกับเครื่องข่ายของคุณ. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์รีโมทของคุณและเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray อยู่บนเครือข่ายประจำถิ่นเดียวกัน.
  2. ทำการรีสตาร์ทการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของอุปกรณ์รีโมทของคุณใหม่.
  3. ถ้าหากอุปกรณ์รีโมทของคุณใช้ proxy, ให้ตั้งให้ Proxy Setting ไปที่ Off.

ข้อสำคัญ: ให้ทำตามวิธีการแก้ปัญหาแบบเดียวกัน ถ้าหากแอพพลิเคชั่น TV SideView ไม่สามารถตรวจหาเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray พบ.