หมายเลข ID หัวข้อ : 00083013 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/10/2020

สีของวัตถุออกมาแตกต่างจากที่แสดงในวิวไฟน์เดอร์ เมื่อเทียบกับที่เห็นบนหน้าจอ LCD.

    ขึ้นอยู่กับวัตถุหรือสภาวะของการถ่ายนั้น ๆ, สีอาจจะดูแตกต่างออกไปในวิวไฟน์เดอร์เมื่อเทียบกับที่เห็นในหน้าจอ LCD.

    เรื่องนี้เป็นการทำงานที่ปกติ และไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด.

    หมายเหตุ: อุณหภูมิของสีของวิวไฟน์เดอร์ สามารถจะทำการปรับได้จาก การปรับตั้งของ Viewfinder Color Temp. ของกล้องนั้น. ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.