หมายเลข ID หัวข้อ : 00167444 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/01/2017

นาฬิกาของเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์ไม่แสดงขึ้นมา.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

นาฬิกาของเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์จะไม่แสดงในระหว่างที่เป็นการเล่นของ USB Video. ถ้าต้องการจะให้แสดงนาฬิกา ให้ออกจากโหมด USB Video ก่อน.