หมายเลข ID หัวข้อ : 00112050 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018

รูปภาพบางรูปไม่สามารถจะแสดงแบบไร้สายในทีวีที่ใช้งานแบบเครือข่ายได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าต้องการจะดูภาพถ่าย 3D และภาพยนตร์ในทีวีที่ใช้งานแบบเครือข่ายได้, ท่านจะต้องทำการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับทีวีนั้น โดยใช้สาย HDMI (แยกจำหน่ายให้ต่างหาก). ภาพ 3D (รูปภาพนิ่ง 3D, 3D Sweep Panorama, Sweep Multi Angle) และภาพยนตร์ต่าง ๆ ไม่สามารถจะทำการส่งแบบไร้สายไปให้กับทีวีได้ เนื่องจาก มีปัญหาทางโครงสร้างของไฟล์.

หมายเหตุ: ชนิดของรูปภาพที่สามารถถ่ายได้จะแปรผันไปตามรุ่นของเครื่องนั้น ๆ . สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน.