หมายเลข ID หัวข้อ : 00106737 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/10/2018

Withheld แสดงแทนที่จะเป็นข้อมูล ID จากผู้โทรเข้า.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ใช้เวลาสำหรับสมาร์ทโฟนบางรุ่นเพื่อแสดงหมายเลขโทรศัพท์สำหรับสายเรียกเข้า. ถ้าการเรียกเข้าได้รับการตอบก่อนที่ข้อมูล ID แสดง, จะปรากฎข้อความ Withheld ขึ้นมา.