หมายเลข ID หัวข้อ : 00167312 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/05/2018

ไม่สามารถเรียกดูสมุดรายชื่อโทรศัพท์ได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากท่านไม่สามารถดูหรือดาวน์โหลดรายชื่อสำหรับติดต่อของสมุดรายชื่อโทรศัพท์/ที่อยู่ได้, ให้ตรวจสอบการปรับตั้งของอุปกรณ์มือถือในการปรับตั้งที่อาจจะไปจำกัดการเข้าถึงชนิดนี้ไว้. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับตั้งอุปกรณ์มือถือของท่าน, ให้อ้างอิงกับคู่มืออุปกรณ์มือถือนั้นหรือสอบถามกับผู้ผลิตนั้น ๆ โดยตรง.