หมายเลข ID หัวข้อ : 00179106 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/09/2020พิมพ์

ฉันจะสามารถโอนถ่ายเพลงหรือรูปภาพไปให้กับ ซอฟต์แวร์ Media Go โดยการลากและวางได้หรือไม่?

  ท่านสามารถจะทำการลากและวางไฟล์มีเดียที่มีการรองรับได้ที่มีอยู่จาก Windows Explorer หรือ iTunes ไปให้กับ Media Go เพื่อเพิ่มเข้าไปให้กับห้องสมุด รายการเล่น อัลบั้มรูปภาพ หรืออุปกรณ์ ของ Media Go หรือเริ่มต้นเล่นรายการนั้นได้ ถ้าหากท่านทำการลากรายการต่าง ๆ ไปให้กับ ห้องสมุด รายการเล่น หรืออัลบั้มรูปภาพของ Media Go ของท่าน ซอฟต์แวร์ Media Go จะสร้างสำเนาของรายการที่เลือกและเพิ่มเข้าไปให้กับโฟลเดอร์ห้องสมุด Media Go ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ถ้าหากท่านลากรายการต่าง ๆ ไปให้กับบริเวณการเล่นกลับโดยตรง หรือไปให้กับอุปกรณ์ของท่านใน Media Go รายการต่าง ๆ นั้นจะไม่มีการเพิ่มเข้าไปในห้องสมุดของ Media Go ของท่าน.

  ถ้าหากท่านไม่ต้องการให้ Media Go ทำการสร้างสำเนาของไฟล์ต้นฉบับขึ้นมาให้ ท่านสามารถตั้งค่าให้ Media Go ทำการเฝ้าดูโฟลเดอร์ที่กำหนดและทำการอัพเดตห้องสมุด Media Go ของท่านให้โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเพิ่่มคอนเทนท์ใหม่ให้กับโฟลเดอร์นั้น ตำแหน่งที่รายการนั้นถูกวางจะเป็นตัวกำหนดว่า Media Go จะดำเนินการอะไรให้:


   ตำแหน่งที่วาง  ผลลัพธ์
  ช่องเลือกดูห้องสมุด ถ้าหากไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ที่ไม่ได้ดูอยู่ ไฟล์นั้นจะถูกสำเนาไปโฟลเดอร์ห้องสมุด Media Go และรายการนั้นจะถูกเพิ่มเข้าไปที่กลุ่มที่เหมาะสมในห้องสมุด Media Go.
  บริเวณควบคุมการเล่น รายการจะได้รับการเล่น แต่จะไม่เพิ่มเข้าไปในห้องสมุดของ Media Go
  ส่วนที่กำลังเล่นอยู่ รายการจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการที่กำลังเล่นอยู่ในจุดที่ถูกวาง แต่จะไม่เพิ่มเข้าไปในห้องสุมดของ Media Go
  การออกจากรายการเล่น หรือ อัลบั้มรูปภาพ รายการจะถูกเพิ่มเข้าไปที่ตอนท้ายของรายการเล่นหรืออัลบั้มรูปภาพ และไปในกลุ่มที่เหมาะสมในห้องสมุดของ Media Go.
  กลุ่มของ Playlists หรือ Photo Albums รายการเล่น หรือ อัลบั้มรูปภาพ ใหม่จะถูกสร้างขึ้นมาในห้องสมุดของ Media Go และรายการต่าง ๆ นั้นจะถูกเพิ่มเข้าไปให้
  อุปกรณ์ในช่องเลือกดูห้องสมุด รายการจะได้รับการเพิ่มเข้าไปในอุปกรณ์ แต่จะไม่เพิ่มเข้าไปในห้องสมุดของ Media Go

  ช่องภาพรวมของกลุ่ม (อยู่ทางด้านขวาของช่องเลือกดูห้องสมุด)

  รายการจะถูกสำเนาเข้าไปให้กับโฟลเดอร์ห้องสมุด Media Go และรายการจะถูกเพิ่มไปในกลุ่มที่เหมาะสมในห้องสมุดของ Media Go

  หมายเหตุ: รายการของอุปกรณ์ที่รองรับได้สำหรับใช้กับซอฟต์แวร์ Media Go จะมีอยู่ที่: http://mediago.sony.com/enu/supported-devices/ ซอฟต์แวร์ Media Go อาจจะทำงานกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรายการนี้ได้เช่นกัน แต่เราไม่สามารถจะรับประกันได้ว่าจะทำงานได้เป็นปกติถ้าหากไม่มีชื่ออยู่ในรายการนี้