หมายเลข ID หัวข้อ : 00111232 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018

วิธีการอัพโหลดวิดีโอหรือรูปภาพไปให้กับเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมด้วย PlayMemories Home.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

คำแนะนำสำหรับขั้นตอนเกี่ยวกับการอัพโหลดรูปภาพและวิดีโอ, อ้างถึง เว็บไซต์สนับสนุน PlayMemories Home.