หมายเลข ID หัวข้อ : 00066720 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/06/2020

เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ไม่ทำงานอย่างถูกต้องเมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้าไป.

    เมื่อเล่นภาพยนตร์ในโหมด PS, เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ของ Sony อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง เนื่องจาก ตัวเครื่องไม่รองรับการเล่นภาพยนตร์ในโหมด PS. ถ้าต้องการเล่นภาพยนตร์อื่น, ให้คัดลอกภาพยนตร์ในโหมด PS ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์และลบไฟล์ภาพยนตร์ในกล้องออก จากนั้น ให้เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray.

    หมายเหตุ: ใช้ PlayMemories Home ทำการแบ็คอัพในเครื่องคอมพิวเตอร์.

    ภาพยนตร์ในโหมด PS สามารถเล่นได้ในระดับคุณภาพ โหมด PS โดยการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ HD TV ด้วยสาย HDMI (มีแยกจำหน่ายต่างหาก).
    ภาพยนตร์ที่บันทึกไว้ในฟอร์แมท XAVC S ไม่สามารถเล่นด้วยเครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ได้.