หมายเลข ID หัวข้อ : 00058058 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

รายการเล่นที่ได้รับการโอนถ่ายมาจากซอฟต์แวร์ที่รองรับได้ ไม่แสดงออกมาในมุมมองรายการเล่นของเครื่อง Walkman.

    เครื่อง Walkman รองรับเฉพาะรายการเล่นต่าง ๆ ที่มีไฟล์เพลงต่าง ๆ อยู่เท่านั้น. รายการเล่นที่โอนถ่ายมาให้ที่มีทั้งไฟล์เพลงและวิดีโออยู่ด้วยกันจะเล่นไม่ได้ในเครื่อง Walkman.