หมายเลข ID หัวข้อ : 00134855 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/04/2017

ข้อแตกต่างระหว่าง Wi-Fi Direct และ Digital Living Network Alliance (DLNA) technology?

    แม้ว่า ทั้ง Wi-Fi Direct และ DLNA technology จะเป็นแบบไร้สายเหมือนกัน, DLNA ต้องมีอุปกรณ์สองตัวหรือมากกว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกันผ่านทางเราท์เตอร์หรือสวิทช์; แต่ Wi-Fi Direct ไม่ได้ใช้วิธีการเช่นนั้น. ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มี Wi-Fi Direct technology จะทำการติดต่อสื่อสารโดยตรงกับอันอื่นโดยไม่ต้องใช้แอคเซ็สพอยต์ ของเราท์เตอร์หรือสวิทช์ในเครือข่ายนั้น.

    สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Wi-Fi Direct และ DLNA technology, ให้เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ด้านล่างนี้: