หมายเลข ID หัวข้อ : 00168941 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/01/2017

วิธีการรีเซ็ตโมดูลนำทาง TomTom ให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

จากเมนูหลัก, ไปที่ Change preferences และ จากนั้น เลือกที่ Reset factory settings.

Image

หมายเหตุ: ถ้าหากท่านไม่สามารถใช้ตัวเลือกนี้ได้, ท่านจำเป็นต้องเลือกที่ Show ALL menu options เสียก่อน, ซึ่งอยู่ในเมนู Change preferences.

Image