หมายเลข ID หัวข้อ : 00065311 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/11/2015

Media Go รองรับไฟล์ฟอร์แมทใดบ้าง?

ฟอร์แมทของไฟล์ที่รองรับได้

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำหรับรายละเอียดของฟอร์แมทไฟล์ที่รองรับได้ของ Media Go, ให้เข้าไปดูที่ เว็บไซต์ต่อไปนี้.
http://mediago.sony.com/enu/features/file-formats


หมายเหตุ: เครื่องเล่น Walkman ไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์เดียวกันทุกเครื่อง. รายการของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่รองรับการใช้งานได้กับซอฟต์แวร์ Media Go จะอยู่ที่: http://mediago.sony.com/enu/supported-devices/.

อาจทำงานได้กับเครื่องเล่น Walkman รุ่นอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในรายการนี้ได้.

อย่างไรก็ตาม, ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันการทำงานได้ ถ้าหากไม่ได้แสดงไว้ในรายการนั้น.