หมายเลข ID หัวข้อ : 00130489 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/06/2016

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ Windows 10 สำหรับซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น (อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล)

  ได้ทำการตรวจสอบการทำงานของสินค้าต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในหน้านี้ที่ได้ออกมาในเดือนกรกฎาคม 2558 หรือ ก่อนหน้านั้น ภายใต้สภาวะต่าง ๆ ต่อไปนี้:

  สภาวะแวดล้อมการใช้งาน:
  • การทำงานได้มีการตรวจสอบในโหมด desktop ของ Windows 10 Home และ Windows 10 Pro ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการอัพเกรดมาและมีการติดตั้งไว้ด้วย Windows 8.1 จากโรงงาน.
  • การทำงานไม่มีการรับประกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

  สัญลักษณ์:
  ✓ : ใช้งานร่วมกันได้
  - : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
  ? : กำลังทดสอบ

  ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น Version กลุ่มของรุ่นเครื่องที่สอดคล้องกัน Windows 10 Home Windows 10 Pro หมายเหตุ
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  XQD Device Driver V2.0 XQD Express Card Adaptor
  XQD G Series Registry Setting Tool (for Windows 7) V1.0 XQD Memory Card - - - -
  XQD High Speed Driver V1.04 XQD Card Reader - - - -
  Memory Card File Rescue v3.3.0 USB Flash Drives
  Memory Cards
  x-Pict Story for Memory Card USB Flash Drives
  Memory Cards
  - - - -
  Real-time Backup Utility SD Memory Card *1
  EasyLock USB Flash Drive
  Data Transfer Accelerator 3.02.41 External Hard Disk Drive - - - -
  Backup Manager 1.00.43 External Hard Disk Drive
  Password Protection Manager 2.00.04 External Hard Disk Drive
  FAT32 Formatter 3.00.05 External Hard Disk Drive
  Backup Manager 2 External Hard Disk Drive

  *1 ที่มีอยู่ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559