หมายเลข ID หัวข้อ : 00112426 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

ไม่มีเสียงเมื่อดูวิดีโอที่มาจากกล้องใน Live-View Remote หรือ อุปกรณ์โมบาย.

    เสียงไม่มีการรองรับเมื่อดูภาพยนตร์ที่มาจากกล้องใน Live-View Remote หรืออุปกรณ์โมบาย.

    ถ้าต้องการเล่นวิดีโอพร้อมเสียง ให้โอนถ่ายวิดีโอนั้นจากกล้องไปยังอุปกรณอันอื่น ที่รองรับการเล่นทั้งวิดีโอและเสียง. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของวิธีการโอนถ่ายวิดีโอไปให้กับอุปกรณ์ตัวอื่นให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

    เมื่อท่านดูภาพยนตร์ในกล้องจาก Live-View Remote หรือ อุปกรณ์โมบาย จะไม่มีเสียงออกมา. ถ้าต้องการเล่นกลับภาพยนตร์พร้อมเสียง ให้โอนถ่ายภาพยนตร์นั้นจากกล้องไปให้กับอุปกรณ์ตัวอื่น เช่น อุปกรณ์โมบาย หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเล่นในอุปกรณ์นั้น.

    หมายเหตุ: ให้อ้างอิงกับคู่มือสำหรับรายละเอียดต่างในวิธีการโอนถ่ายภาพยนตร์ไปให้กับอุปกรณ์โมบายหรือเครื่องคอมพิวเตอร์.