หมายเลข ID หัวข้อ : 00127012 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2016

ข้อมูลการใช้งานด้วยกันได้ของ Windows 10 สำหรับ Photo frames

  Sony ได้ทำการตรวจสอบการทำงานของสินค้าที่แสดงในหน้านี้ที่ออกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 หรือก่อนหน้านี้ภายใต้สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ต่อไปนี้:

  สภาวะแวดล้อมการใช้งาน:
  • การใช้งานได้ทำการตรวจสอบในโหมด desktop ของ Windows 10 Home และ Windows 10 Pro.
  • การทำงานไม่มีการรับประกันว่าจะเป็นปกติสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

  สัญลักษณ์:
  ✓ : ใช้งานร่วมกันได้
  - : ใช้งานร่วมกันไม่ได้

  รุ่น Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
  DPF-WA700
  DPF-W700